E-Beyanname Aracılık ve Gönderme Sözleşmesi Yapılan Müşterilerin Listesinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bildirilmesine İlişkin Açıklama

Değerli Üyemiz,

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu tutulmuştur.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için VUK 340 Numaralı Genel Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" (Postacılık sözleşmesi) ni düzenleyeceklerdir. Yapılan sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ekte bilgilerlerinize sunduğumuz Vergi Usul Kanunu 405 Seri numaralı Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, mükellefler ile imzalamış oldukları yukarıdaki sözleşmeleri veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme zorunluluğu getirilmiştir.

Bilindiği üzere tebliğ yayımlanmadan önce taslak halindeyken Odalarımızın eleştiri ve önerileri TÜRMOB aracılığı ile Maliye Bakanlığına iletilmiştir, Taslakta yer alan Şifre iptali cezası işlemi girişimleriniz sonucu kaldırılmıştır.

Genel Tebliğ ile getirilen yükümlülükler;

A)- Mevcut Müşteriler İçin Yapılacak İşlemler:

Defter tutma veya müşavirlik (danışmanlık) hizmeti için mesleki sözleşme yaptığınız ve VUK 340 Numaralı Genel Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ve münferit talepte bulunan (Sadece Beyanname gönderimi) (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" (Postacılık sözleşmesi) yaptığınız mevcut müşterilerinize ilişkin bilgileri Tebliğin yürürlüğe gireceği tarih olan 01/Mart/2011 itibaren 15 gün içinde ( SON GÜN 15 / MART / 2011 )  Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinde bulunan İnternet Vergi Dairesi (https://intvd.gib.gov.tr/ ) adresine meslek mensubu şifresi ile girilerek, bildirimler yapılacaktır.

B)- Yeni  Müşteriler İçin Yapılacak İşlemler:

Yukarıdaki bölümde belirttiğimiz gerek mesleki sözleşme gerekse VUK 340 Nolu Genel Tebliğ ekinde bulunan E-Beyanname aracılık sözleşmeleri yapılarak kabul edilen YENİ MÜŞTERİ’ lere ilişkin bildirim sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.

C) Sözleşmeleri İptal/Fesh Edilen Müşteriler İçin Yapılacak İşlemler:

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi,  iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

Dönem içinde  veya dönem sonunda fesh ve iptal işlemleri

Konuya ilişkin Genel Tebliğde açıklama olmamasına rağmen, Bakanlık yetkileri ile yaptığımız şifai görüşmeye göre; Meslek mensuplarımızın hesap dönemleri sonunda veya yıl içinde sözleşmelerini fesh ettikleri müşterilerine ait sorumlu oldukları Beyanname ve bildirimleri kendileri göndereceklerdir. Yeni meslek mensubu sözleşme imzaladığı tarihten sonraki dönemlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirecektir.

Örneğin 2010 yılına ait Yıllık Beyannameler eski meslek mensupları tarafından gönderilecektir.

D)-Müşterilerin Meslek Mensubu İle Sözleşmesini Fesh Etmesi:

Mükellefler,  istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir / kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebileceklerdir.

E)-Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarımızın Durumu:

Bilindiği üzere 340 nolu VUK Genel Tebliği gereği firmalarda, bağımlı çalışan meslek mensubu mevcut ise şirketler E-beyanname gönderme şifresi alabilmektedirler. Firmalarda bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarımız yukarıda bahsedilen bildirimleri Vergi Dairesine BİLDİRMEYECEKLERDİR.

F)-Bildirimin Gönderilmesi:

Yukarıda bahsedilen bildirim, Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan İnternet Vergi Dairesi Bölümünden “GİRİŞ" Butonuna basılarak ekrana gelen sayfada istenen kullanıcı kodu/parola/şifre bilgileri girilecektir. (Bu bilgiler daha önce E-beyanname gönderdiğimiz bilgilerdir.) Sayfa açıldıktan sonra “Bilgi Giriş" bölümünden “E-Beyanname yetki bilgileri" sayfasında yer alan bilgiler doldurulacaktır.

1-)Yeni Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bölümünü Defter tutma ve Danışmanlık sözleşmesi yaptığınız müşterileriniz için doldurmanız gerekir. Bu bölümde yer alan sözleşmenin; sözleşme numarası, sözleşme tarihi bölümüne müşteri ile düzenleyeceğiniz VUK 340 Nolu Genel Tebliği ekindeki (3) Numaralı sözleşmedeki tarih ve numara olacaktır. Formdaki hizmet sözleşmesi (mesleki sözleşme) tarihi ve no bölümüne ise mesleki sözleşmedeki tarih ve numara yazılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus her iki sözleşmenin tarihleri arasındaki farklılık 30 günden fazla olmayacaktır. Sıkıntı yaşamamanız için her iki sözleşmenin de aynı tarih olmasına dikkat etmenizde yarar görüyoruz.

2-)Yeni Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Bölümünü Münferit talepte bulunan kişilerin e-beyannamelerini göndermek için doldurmanız gerekir. Bu bölümde yer alan sözleşmenin; sözleşme numarası, sözleşme tarihi bölümüne müşteri ile düzenleyeceğiniz VUK 340 Nolu Genel Tebliği ekindeki (4) nolu Elektronik Beyanname Aracılık sözleşmesindeki (Postacılık sözleşmesi) tarih ve numara olacaktır. Bu formdaki hizmet sözleşmesi tarihi ve no kısmını boş bırakarak gönderebilirsiniz, çıkan uyarıyı dikkate almayınız.

Bilindiği üzere bu tebliği hükümleri 01/Mart/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir ve bilgilerin en geç 15/Mart/2011 tarihine kadar gönderilmesi zorunludur. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı BİLGİ GİRİŞ’lerinin yapılabilmesi için sistemi kullanıma açmıştır. Son günü beklemeden bilgileri girebilirsiniz.

G)-Ceza Uygulaması:

Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında VUK mükerrer 355 inci maddesi hükmüne göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Necmi TUNCA
Başkan


Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası